POLITYKA PRYWATNOŚCI Fundacji KODO

 

Zobowiązanie do ochrony danych i prywatności osób odwiedzających nasze serwisy, osób z którymi współpracujemy, a także kontrahentów dzięki którym możemy działać pełną parą.

 

Ochrona danych osobowych i prywatności osób odwiedzających nasze serwisy a także osób z nami współpracujących ma kluczowe znaczenie dla Fundacji z racji charakteru świadczonych przez nas usług w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

 

W niniejszej Polityce prywatności chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście informować o gromadzeniu, wykorzystywaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu itp. danych osobowych.

W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności Klient lub Użytkownik oznacza byłego, obecnego i potencjalnego klienta lub użytkownika produktu bądź usługi oferowanej przez Fundację KODO, odwiedzającego jedną ze stron internetowych: https://fundacjakodo.pl  https://dzieciwsieci.org  https://papierowyzeszyt.pl .

 

Zasady

Potwierdzamy swoje zaangażowanie w ochronę prywatności i danych poprzez przestrzeganie poniższych zasad.

Wykorzystujemy dane osobowe w sposób zgodny z prawem, uczciwy, właściwy i przejrzysty.

Zbieramy tylko tyle danych osobowych, ile to konieczne – i zawsze w celach zgodnych z prawem.

Przechowujemy tylko niezbędną ilość danych – nie dłużej niż jest to wymagane.

Chronimy dane osobowe za pomocą stosownych środków bezpieczeństwa.

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA
 4. ODBIORCY DANYCH
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 6. FANPAGE Fundacji KODO
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców, Klientów, osób współpracujących oraz Odwiedzających nasze witryny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron: https://fundacjakodo.pl https://dzieciwsieci.org https://papierowyzeszyt.pl – ???  oraz Fanpage Fundacji KODO oraz DZIECI W SIECI jest Fundacja KODO z siedzibą w Szycach
(adres siedziby Pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce; NIP: 5130291292; KRS 0001082119; adres poczty elektronicznej: biuro[at]fundacjakodo.pl – zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją” i będąca jednocześnie Usługodawcą,  właścicielem Fanpage’a Fundacji KODO oraz DZIECI W SIECI.

 

1.3. Kontakt do koordynatora ochrony danych w sprawie przetwarzania danych osobowych, a także zgłoszenia sprzeciwu bądź wycofania wcześniej wyrażonej zgody możliwy jest poprzez adres: rodo@fundacjakodo.pl

 

1.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej 'RODO’ lub 'Rozporządzenie RODO’. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.5. Korzystanie ze Stron internetowych Administratora jest dobrowolne. Podobnie związane
z tym podanie danych niezbędnych do zawarcia Umów w tym umów współpracy bądź na realizację usług z zakresu działalności Administratora. Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych, w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub   niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz 
przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

 1. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika lub Osobę współpracującą a także Klienta. Przykładowo, jeżeli Uczestnik szkolenia decyduje się na warsztaty szkoleniowe i wybierze odbiór osobisty zaświadczenia zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wykonania Usługi, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

 

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Maksymalny zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy lub umowy o świadczenie Usługi płatnej lub bezpłatnej, a także do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora. 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej, numer telefonu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej

Ankiety w tym ankiety satysfakcji lub ankiety badawcze

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, a także podnoszeniu jakości prowadzonych działań.

Dane osób uzupełniających formularz: Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

Dane uczestników szkoleń

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ze statutem działalności Fundacji KODO z dnia 21.12.2023r. (Dane są przechowywane przez okres 5 lat od momentu wydanych zaświadczeń lub do momentu wymagalności rozliczenia projektu)

Dane uczestników szkoleń: imię i nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania strony, w tym dla realizacji zawieranych Umów Współpracy konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, biuro rachunkowe, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. Dane osób biorących udział w nieodpłatnych lub płatnych szkoleniach czy warsztatach finansowanych z prowadzonych przez Fundację projektów, mogą. Być weryfikowane w celu prawidłowego dysponowania przekazanymi środkami. W tym celu odbiorcą danych może być podmiot finansujący daną usługę.

 

4.3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 

4.3.1. Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy –  w przypadku Klienta, który korzysta w ze sposobu dostawy dokumentacji lub produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

 

4.3.2. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

 

4.3.3. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia aplikacji internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

4.3.4. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

4.3.5. Facebook – Meta Platforms, Inc. – Administrator może korzystać z usług oferowanych przez Meta w postaci komunikatorów Messenger, Whatsapp, a także na stronie internetowej
wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij i logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) lub serwisu Instagram. Każda z usług gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z dajej aplikacji lub  strony do Meta Platforms, Inc. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

 

4.3.6. LinkedIn Corporation – Administrator korzysta z serwisu do popularyzowania misji
i łączenia kontaktów w obszarze swojej działalności. Odwiedzając serwis LinkedIn użytkownik pozostawia swoje dane odbiorcy – właścicielowi usługi, którego informacje na temat przetwarzanych danych dostępne są tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

5.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (’prawo do bycia zapomnianym’) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 

5.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

5.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

 

 1. FANPAGE Fundacji KODO oraz DZIECI W SIECI

6.1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach  Fanpage Fundacji KODO na portalach Facebook, Instagram oraz LinkedIn. W związku z korzystaniem z Fanpage’a Administrator informuje że 1) przetwarza dane osobowe, w szczególności gdy Odwiedzający, skomentuje lub udostępni post/wpis Administratora, 2) wyśle mu wiadomość, 3) zamieści recenzję albo dołączy do grona obserwujących,

6.2.      Dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, za które uznaje się 1) marketing bezpośredni; 2) prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); 3) zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage’a; 4) wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage’a; 5) dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

6.3 Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Fanpage’a KODO w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Marketing bezpośredni dotyczący Fanpage KODO

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Fanpage’a oraz dążeniu do sprzedaży Usług 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Informacje na temat Odwiedzających, które Administrator posiada w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy.

W przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych przez Odwiedzających komentarzy, będą one dostępne na Fanpage do czasu usunięcia ich przez autora.

Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

 

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

Zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać wizerunek);

Inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami Administratora jest dobrowolne. 

Treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu Administrator może dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który został zawarty w związku z okolicznościami korespondencji).

 

6.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.5. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

 

6.6. Aktywność związana z korzystania Fanpage’a KODO nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

6.7. Obowiązek podania danych w tym przez polubienie, komentowanie lub udostępnianie postów, wysyłanie wiadomości, zamieszczanie recenzji lub obserwowanie fanpage’a jest dobrowolne; nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy, brak podania danych uniemożliwi Odwiedzającemu dokonywanie tych czynności.

 1. COOKIES I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasze strony). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stron Internetowych w następujących celach:

7.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Kontaktowych;

7.2.4. Dostosowywania zawartości strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

7.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron internetowych.

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

7.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronach. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron internetowych i analizie ruchu. Dane te mają charakter zbiorczy.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. https://fundacjakodo.pl https://dzieciwsieci.org https://papierowyzeszyt.pl a także Fanpage KODO w tym Fanpage DZIECI W SIECI mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych Administratora oraz Fanpage’a KODO.

 

Prezes zarządu Dorota Gross

 Szyce, 02.02.2024r.